1 Toepassingsgebied
1.1 Bij het ondertekenen van een overeenkomst met Plutonian BV erkent de klant dat hij/zij de algemene voorwaarden heeft gelezen, hiermee akkoord gaat en afziet van zijn/haar eigen voorwaarden.
1.2 De algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen door en overeenkomsten met Plutonian BV.
1.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts mogelijk door een schriftelijk overeenkomst met Plutonian BV waarop alle afwijkingen op de algemene voorwaarden vermeld zijn.
1.4 Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van drukfouten.

2 Offertes
2.1 Elke offerte van Plutonian BV is geheel vrijblijvend en niet bindend totdat deze door beide partijen ondertekend wordt voor akkoord.
2.2 Een offerte blijft 2 maanden geldig tenzij anders vermeld. Binnen deze twee maanden moet de ondertekende offerte terug bezorgd zijn aan Plutonian BV. Vanaf het moment dat de klant deze termijn overschrijdt kunnen het bedrag, het uurtarief en de leveringstermijn van de offerte gewijzigd worden.
2.3 Wijzigingen bovenop de oorspronkelijke overeenkomst zijn geldig wanneer deze opgesomd worden in een aanvullende offerte die door beide partijen ondertekend wordt voor akkoord, of wanneer deze worden uitgevoerd onder het vooraf afgesproken uurtarief.
2.4 Een ondertekende offerte vervangt elke andere voorgaande, zowel schriftelijke als mondelinge, afspraak.

3 Prijzen en uitvoering
3.1 Alle prijzen en leveringstermijnen zijn niet bindend voor Plutonian BV en kunnen aangepast worden indien de omstandigheden zich daartoe verplichten. Wijzigingen hieraan kunnen nooit leiden tot een schadevergoeding, terugname, prijsvermindering of verbreking van de overeenkomst.
3.2 De uitvoering van de, volgens de offerte vastgelegde werken, vangen ten vroegste aan van zodra het voorschot van 30% op het totale offertebedrag ontvangen is, tenzij anders vermeld op de offerte.
3.3 Een annulatie van een ondertekende offerte kan zolang Plutonian BV nog geen werken uitgevoerd heeft. Bij annulatie moet een schadevergoeding van 30% van de totale prijs betaald worden.
3.4 Indien werd afgesproken dat de uitvoering in fasen zal gebeuren zal er per fase een goedkeuring gevraagd worden. Werken aan volgende fasen vangen pas aan vanaf het moment dat de vorige fase schriftelijk goedgekeurd is.
3.5 Plutonian BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan onjuiste of onvolledige input van de klant.
3.6 Indien er in de offerte vermeld wordt dat bepaalde gegevens of documenten nodig zijn van de klant en deze worden niet tijdig aangeleverd, kan dit gevolgen hebben op de leveringstermijn.
3.7 Plutonian BV heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden, al dan niet in onderaanneming, zonder goedkeuring van de klant.

4 Beëindiging
4.1 De leveringstermijn eindigt bij voorlopige oplevering of publicatie op het internet. Deze oplevering gaat steeds gepaard met een bericht van Plutonian BV.
4.2 Tot 15 werkdagen na deze voorlopige oplevering kan de klant nog opmerkingen doorgeven aan Plutonian BV. Na deze termijn wordt de oplevering als definitief beschouwd en zullen verdere aanpassingen uitgevoerd worden aan het vooraf afgesproken uurtarief. De definitieve oplevering geschiedt stilzwijgend maar kan gepaard gaan met een bericht van Plutonian BV.
4.3 Bij het beëindigen van overeenkomsten voor de definitieve oplevering blijft het oorspronkelijke offertebedrag of factuurbedrag onverminderd verschuldigd, vermeerderd met de kosten die Plutonian BV moet maken als gevolg van deze beëindiging en een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat nog zou gefactureerd worden.
4.4 Plutonian BV kan een overeenkomst met de klant beëindigen wanneer laatstgenoemde zich niet houdt aan de algemene voorwaarden en aanvullende overeenkomsten.
4.5 Indien de klant geheel of gedeeltelijk het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren heeft Plutonian BV het recht om de overeenkomst onmiddellijk zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst te beëindigen. De klant heeft in dat geval geen enkel recht op enige schadevergoeding.

5 Klachten
5.1 Aangeleverde diensten moeten door de klant grondig getest worden. Indien er ernstige gebreken vastgesteld worden in de werking van de aangeleverde software, die door grondig testen van de klant konden worden blootgesteld voor de definitieve oplevering, worden deze verholpen op kosten van Plutonian BV.
5.2 Klachten over geleverde diensten dienen schriftelijk aan Plutonian BV te worden bezorgd binnen de 8 dagen na oplevering.
5.3 Klachten met betrekking tot de factuur dienen schriftelijk aan Plutonian BV te worden bezorgd binnen 8 dagen na de factuurdatum.
5.4 Klachten dienen steeds vergezeld te zijn van een duidelijke en volledige omschrijving van de oorzaak van de klacht.
5.5 Indien de termijn van 8 dagen wordt overschreden, worden de diensten en/of facturen beschouwd als goedgekeurd en is betaling van het volledige factuurbedrag verschuldigd.

6 Hosting en domeinnamen
6.1 Voor de hosting van websites en registratie van domeinnamen doet Plutonian BV beroep op een gespecialiseerde partner.
6.2 De rechten verbonden aan domeinnamen die via Plutonian BV besteld worden, komen steeds toe aan de klant.
6.3 Alle hostingcontracten worden aangegaan op jaarbasis en kunnen opgezegd worden ten laatste 2 maanden voor de vervaldag. Bij laattijdige opzeg is het bedrag voor het volgende jaar verschuldigd.
6.4 Indien de betaling van één of meerdere hostingfacturen uitblijft kan Plutonian BV vanaf 8 dagen na de factuurdatum de website deactiveren. Het oorspronkelijke factuurbedrag blijft onverminderd verschuldigd. Plutonian BV is niet verantwoordelijk voor schade of andere gevolgen veroorzaakt door deze deactivatie.
6.5 De klant staat zelf in voor de transfer van een website bij het beëindigen van een hostingcontract bij Plutonian BV. Eventuele assistentie hierbij zal aangerekend worden aan het op dat moment geldende uurtarief.

7 Ontwikkeling
7.1 Indien de geleverde diensten bestaan uit online diensten, webapplicatie, website, … (niet beperkende lijst) garandeert Plutonian BV de goede werking in de meest actuele browsers, dit houdt in dat de A‐graded browsers (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer 11, Safari, Microsoft Edge) ondersteund worden. De exacte ondersteunde versies kunnen opgevraagd worden bij Plutonian BV vóór ondertekening van de offerte.

8 Facturen en betalingsmodaliteiten
8.1 Alle facturen zijn ten laatste 30 dagen na de factuurdatum verschuldigd tenzij anders vermeld op de factuur. Dit door overschrijving op het rekeningnummer van Plutonian BV.
8.2 Elke betaling gebeurt in 3 fasen tenzij anders overeengekomen en vermeld op de offerte. Na goedkeuring van de offerte, maar voor aanvang van de werken wordt een voorschotfactuur opgesteld en verstuurd van 30% van het afgesproken bedrag. Bij voorlopige oplevering wordt een factuur opgesteld voor 50% van het afgesproken bedrag. Bij definitieve oplevering wordt een factuur opgesteld voor de resterende 20% van het afgesproken bedrag.
8.3 Vanaf het moment dat de klant de betalingstermijn overschreden heeft is hij/zij in gebreke en is hij/zij de officiële rentevoet inzake de wetgeving op betalingsachterstand in handelstransacties over het openstaande bedrag verschuldigd. Bovendien is er ook een schadevergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag met een forfaitair minimum van € 200,00. Plutonian BV zal de uitvoering van alle werken opschorten totdat de klant de vervallen facturen en de schadevergoeding heeft betaald.
8.4 De klant is pas eigenaar van de geleverde goederen en/of diensten van zodra deze alle openstaande facturen met betrekking tot het geleverde goed of dienst heeft betaald.

9 Aansprakelijkheid
9.1 Plutonian BV heeft de mogelijkheid derden in te schakelen voor het uitvoeren van haar opdrachten en draagt hierbij de aansprakelijkheid voor fouten gemaakt door deze derden bij de uitoefening van hun opdracht. Hierbij geldt hetzelfde principe als in artikel 9.2.
9.2 Bij toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van een overeenkomst is de aansprakelijkheid van Plutonian BV beperkt tot de terugbetaling van het door de klant betaalde bedrag of het opnieuw uitvoeren van de werken, naar keuze van Plutonian BV. In geen geval kan Plutonian BV aansprakelijk gesteld worden voor enige indirecte schade of gevolgschade zoals daling van omzet, verlies van cliënteel, verhoging in kosten, … (niet beperkende lijst).
9.3 Plutonian BV is niet aansprakelijk voor de inhoud van het materiaal, aangeleverd door de klant, dat op de website is aangebracht, noch voor de inhoud van de website ingegeven door de klant via het Content Management Systeem (CMS). Hieronder valt elke tekst, afbeelding, link, instelling, … (niet beperkende lijst) die kan aangepast worden door de klant in het CMS.
9.4 De klant blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor de gegevens die hij/zij verzamelt, verspreidt en publiceert. Alle nodige auteursrechten, onkosten, boetes of vergoedingen zijn ten laste van de klant.
9.5 De klant moet er rekening mee houden dat informatie verstuurd via het internet kan onderschept worden door derden. Plutonian BV kan dus niet aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door de verzenden van geheime of vertrouwelijke informatie via het internet.
9.6 Plutonian BV is niet verantwoordelijk voor gegevensverlies bij het falen van de infrastructuur (zowel hard als software) waarop de website gehost staat. De klant dient zich hier zelf voldoende tegen te beveiligen.

10 Overmacht
10.1 Plutonian BV is niet aansprakelijk als er sprake is van een overmachtsituatie. In deze gevallen kan de klant geen schadevergoeding of prijsvermindering eisen.
10.2 Bij tijdelijke overmacht situaties zal Plutonian BV de overeenkomst alsnog proberen na te komen maar kan de leveringstermijn aangepast worden.
10.3 Indien de overeenkomst niet meer kan nageleefd worden zullen alle werken tot aan het moment van de overmacht gefactureerd worden.

11 Eigendomsrecht
11.1 Alle materiaal gemaakt door Plutonian BV mag niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan de website waarvoor het materiaal in de eerste plaats gemaakt is, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven.
11.2 Plutonian BV behoudt het recht om de kennis verworven tijdens het uitvoeren van de opdracht ook in andere opdrachten te gebruiken behalve wanneer daarbij vertrouwelijke informatie zou doorgespeeld worden aan derden.
11.3 De ontwerpen, logo’s, tekeningen, … (niet beperkende lijst) die aangeleverd worden door derden, waarmee Plutonian BV een overeenkomst heeft, vallen onder de voorwaarden van die derde. Deze voorwaarden kunnen opgevraagd worden bij Plutonian BV vóór ondertekening van de offerte.

12 Referenties
12.1 De klant gaat akkoord dat de ontwikkelde website in het portfolio van Plutonian BV kan worden opgenomen of gebruikt worden voor andere promotionele doeleinden tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de offerte.

13 Verwerking vertrouwelijke gegevens
13.1 De coördinaten van de klant en vertrouwelijke gegevens die tijdens het proces aan Plutonian BV bezorgd zijn, zullen enkel voor intern gebruik dienen en zullen in geen geval aan derden verstrekt worden tenzij daar een wettelijke verplichting toe bestaat. Beide partijen zullen technische informatie en beroepsgeheimen nooit publiek maken of delen met derden, zelfs nadat de overeenkomst is beëindigd.
13.2 De klant kan op elk moment de coördinaten bijgehouden door Plutonian BV laten wijzigen of verwijderen.
13.3 De klant dient Plutonian BV bij adreswijziging, wijziging in contactgegevens, e-mailadres, domeinnamen, … (niet beperkende lijst) onmiddellijk op de hoogte te brengen. Indien dit niet gebeurt is de klant volledig aansprakelijk voor de schade geleden door Plutonian BV ten gevolge van deze nalatigheid.

14 Nietigheid
14.1 Indien één of meerdere artikels van deze algemene voorwaarden bij gerechtelijke uitspraak nietig verklaard worden, blijven de overige artikels gelden. De nietig verklaarde artikels zullen door overleg van de klant en Plutonian BV vervangen worden door nieuwe artikels.

15 Geschillen en toepasselijk recht
15.1 Op alle overeenkomsten gesloten met Plutonian BV is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. In geval van geschillen omtrent de geldigheid, uitvoering, interpretatie, toepasselijkheid, opzeg of beëindiging van de overeenkomsten met Plutonian BV of deze algemene voorwaarden is enkel de rechtbank te Gent bevoegd.
15.2 In het geval van geschillen, met uitsluiting van de geschillen omtrent de betaling van onbetwiste facturen, verbinden de partijen zich ertoe om beroep te doen op een erkend bemiddelaar alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen, dit op straffe van onontvankelijkheid.